REQUISITOS:

  • Pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente.
  • Pensionistas de viuvez: maiores de 55 anos
  • Outros pensionistas e prexubilados: 60 anos cumpridos.
  • Non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis e valerse por si mesmo.
  • O/a solicitante pode ir acompañado/a da súa parella ou dun fillo ou filla con minusvalía superior ó 45%.

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

  • Para os meses de febreiro a agosto, ata o 10 de xaneiro.
  • Para os meses de setembro a decembro, ata o día 15 de maio.

Para mais información e solicitudes dirixirse aos Servizos Sociais do Concello,
Tel. 988 465 883    servizos.sociais@vilardesantos.com

Pin It on Pinterest

Share This