1. Número de prazas: 5.
 2. Denominación:
  • 1 praza de xefe de brigada.
  • 4 prazas de peóns.
 3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
 4. Xornada: completa.
 5. Sistema de selección: concurso de méritos.
 6. Duración do contrato: 3 meses.
 7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o martes 8 de xuño, incluído.
 8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello.

Pin It on Pinterest

Share This