O Concello acordou tramitar o novo contrato de concesión mediante procedemento aberto do Albergue Rural A Escola de Vilar de Santos.

  • Tipo de licitación: 1.500 euros/ano á alza
  • Duración do contrato: 3 anos
  • Documentación para presentar: a que se indica no prego de cláusulas administrativas particulares
  • Data límite de presentación de ofertas: ata o 15 de marzo, incluído

Para mais información e obtención da documentación:

https://vilardesantos.sedelectronica.gal

Pin It on Pinterest

Share This