Anuncio
Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: 5.
2.- Denominación: auxiliar de axuda no fogar.
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4.- Xornada: 25 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos).
5.- Servizo: servizos sociais, axuda no fogar do Concello de Vilar de Santos.
6.- Sistema de selección: concurso de méritos.
7.- Duración do contrato: ata o 31/12/2018.
8.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de
9.00 a 15.00 h.
9.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.

Publicado no BOP nº30 do martes 6 de febreiro de 2018

DESCARGAS

Pin It on Pinterest

Share This