Publicadas as bases para regular a contratación laboral temporal interina por este Concello dun traballador social para cubrir a futura baixa de maternidade da traballadora
Social do Concello. O contrato que se subscribirá é o que regula o artigo 15.1.c) do Estatuto dos traballadores,aprobado por RD-lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

O sistema de selección é o concurso, pudidendo consultar as bases no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica

 » Taboleiro de Anuncios do Concello – Sede Electrónica

O prazo comeza o 16 de xaneiro de 2020 tras a publicación no BOP o día 15-01-2020

» Enlace ao BOP

Pin It on Pinterest

Share This