Concurso público para a selección dunha praza de chófer de tractor con rozadora do concello.

  • Número de prazas: 1.
  • Denominación: 1 praza de chófer de tractor con rozadora.
  • Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
  • Xornada: 40 horas/semana.
  • Sistema de selección: concurso de méritos.
  • Duración do contrato: 6 meses.
  • Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14 horas. Ata o xoves día 17 de marzo, incluído.
  • O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na web do Concello: www.vilardesantos.gal.

Pin It on Pinterest

Share This