1. Número de prazas: 1
  2. Denominación: 1 praza de chofer de tractor con rozadora
  3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
  4. Xornada: 40 horas/semana
  5. Sistema de selección: concurso de méritos.
  6. Duración do contrato: ata o 31/12/2019.
  7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o xoves día 21 de marzo, incluído
  8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na web do Concello:  www.vilardesantos.gal

Pin It on Pinterest

Share This