1. Número de prazas: 1 
  1. Denominación:
    • 1 praza de chofer de tractor con rozadora 
  1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado. 
  1. Xornada: 40 horas/semana 
  1. Sistema de selección: concurso de méritos. 
  1. Duración do contrato: ata o 31/12/2018. 
  1. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o mércores día 16 de maio, incluído 
  1. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello: http://vilardesantos.sedelectronica.gal/board

Pin It on Pinterest

Share This