1.     Número de prazas: 1

2.     Denominación: 1 praza de chofer de tractor con rozadora

3.     Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

4.     Xornada: 40 horas/semana

5.     Sistema de selección: concurso de méritos.

6.     Duración do contrato: ata o 31/12/2020.

7.    Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o venres día 5 de xuño, incluído

8.     O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na web do Concello:  www.vilardesantos.gal

Bases do Concurso Taboleiro Anuncios Sede Electrónica Vilar de Santos

Pin It on Pinterest

Share This