1. Número de prazas: 6
  2. Denominación: 6 prazas de auxiliares de axuda no fogar
  3. Modalidade de contratación: Contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
  4. Xornada: 25 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos.
  5. Sistema de selección: concurso de méritos
  6. Duración do contrato: ata o 31/12/2019.
  7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o xoves día 13 de decembro, incluído
  8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello

» Ver as Bases no Taboleiro Electrónico do Concello de Vilar de Santos

 

Pin It on Pinterest

Share This