• PERÍODO DE SOLICITUDE: desde o día 4 de marzo ata ó 4 de abril do 2019, ambos incluídos.
 • LUGAR DE SOLICITUDE: Escola Infantil de Vilar de Santos.
 • DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
 1. Modelo de solicitude oficial
 • Documentación acreditativa da situación familiar:
  • Fotocopia libro de familia
  • Fotocopia do DNI ou do pasaporte dos pais/nais ou titores
  • Certificado de empadroamento dos pais e neno/a e convivencia
 • Documentación acreditativa da situación económica:
  • Fotocopia da última declaración da renda de tódolos membros da unidade familiar ou, no seu defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
 • Documentación acreditativa doutras circunstancias susceptibles de puntuación

Pin It on Pinterest

Share This